vrijdag 25 september 2020
Let Hope Bloom FN TOP add

Hulde aan de Teler #blog

Hulde aan de Teler #blog

English translation: see below

Regelmatig ervaar ik een gebrek aan kennis over de fantastische sector waarin ik werk; mensen zijn vaak nog onbekend met de Tuinbouw. Bij deze mijn bijdrage om de tuinbouw én onze helden (Telers!) voor het voetlicht te brengen.

Telers (ofwel tuinders, kwekers) verbouwen gewassen en produceren voedsel óf bloemen & planten voor mensen. Daarmee leveren ze een relevante bijdrage aan een gezondere én mooiere wereld. Telers hebben soms nog steeds klompen (of laarzen) of vieze handen, maar het zijn bovenal echte ondernemers. Telers die enkele miljoenen Euro’s investeren in hun bedrijf zijn geen uitzondering meer.

Het grootste deel van de telers heeft een familiebedrijf. Het bedrijf wordt in aanzienlijke mate beheerd door een familie, maar werkt vaak evengoed met managers en toegewijde medewerkers. Het runnen van een bedrijf betekend risico nemen en hard werken om inkomsten te verwerven: pure business dus. Een goed ondernemer zijn vraagt durf, visie en heel veel passie. Een goed teler zijn vraagt ambacht (groene vingers) én technologie. En geen dag is hetzelfde; Teeltresultaten zijn afhankelijk van de omgevingsinvloeden én de wijze waarop een teler hierop inspeelt. Dat geeft gelukkig nog steeds een flink stuk romantiek aan het telen.

Of de teelt nu plaats vindt in de volle grond (akkerbouw) of in kassen (glastuinbouw), telers van vandaag zijn continu bezig om hun technieken en methoden te verbeteren. Ze telen intensief en gaan dus zeer effectief om met productiemiddelen. Mechanisering, robotisering en artificiële intelligentie worden volop toegepast. De glastuinbouw gebruikt aardwarmte, hergebruikt CO2 van de industrie en recirculeert gietwater. De meeste kassen zijn tegenwoordig een complex ecosysteem waarin ziekten en plagen veelal biologisch worden bestreden. De nieuwste kassen gebruiken geen energie, ze produceren energie. Ecologisch allemaal zeer verantwoord.

Ik ben oprecht trots op onze innovatieve en hardwerkende telers! Op hun grote passie, die gelijk staat aan streven, enthousiasme en verlangen om te doen wat nodig is om de optimale kwaliteit producten te maken voor ons allemaal, dag in dag uit. Het zijn deze telers die de wereld nodig heeft om ons te blijven voorzien van gezonde voeding én mooie planten en bloemen.

Mijn overleden vader was ook teler. Pasgeleden kwam ik een quote tegen die hem (en telers in het algemeen) goed typeert. “Always do your best. What you plant now, you will harvest later.”

Harm Custers 
Head of Marketing bij Takii Europe B.V.

________________________________________________________________________

Tribute to the grower

I regularly experience a lack of knowledge about the fantastic sector in which I work; people are often still unfamiliar with Horticulture. Herewith my contribution to put horticulture and our heroes (Growers!) into the spotlight.

Growers (cultivators) grow crops and produce food or flowers and plants for people. Doing so, they contribute to a healthier and more beautiful world. Growers might still use clogs (or boots) or have dirty hands, but above all, they are pure entrepreneurs. Growers that invest several million Euros in their business are no exception nowadays.

The majority of Growers run a family business. The family owns the company, but often works with a management structure and with dedicated employees. Running a business means taking risks and working hard to gain income. Being a good entrepreneur requires courage, vision and much passion. Being an outstanding Grower requires craftsmanship ("green fingers") and technology. Not a day is the same: growing results depend on environmental influences and the way a grower responds to this. All this continues to add a romantic touch to the art of growing.

Whether cultivation takes place in the open ground (arable horticulture) or greenhouses (greenhouse horticulture), today's Growers are continually working to improve their techniques and methods. They grow intensively and therefore use production resources very effectively. Mechanization, robotization and artificial intelligence are now fully applied. Greenhouse horticulture uses geothermal heat, recycled CO2 and recirculates irrigation water. Most greenhouses today are a complex ecosystem in which pests and diseases are often controlled biologically. The newest greenhouses do not use energy; they produce energy. Ecologically all very responsible.

I am proud of our innovative and hard-working Growers! I am proud of their great passion, which is equivalent to their striving, enthusiasm and the desire to do what is necessary to make high-quality products for all of us, day in day out. It is these Growers that the world needs and that continue to provide us with healthy food and beautiful plants and flowers.
My late father was a Grower too. I recently came across a quote that typifies him (and Growers in general) well. "Always do your best. What you plant now, you will harvest later."

Harm Custers 
Head of Marketing bij Takii Europe B.V.

bron: Takii Europe

 


13-01-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan TwitterOverig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS