dinsdag 20 oktober 2020
2010TOP  Retail Solutions 2010TOP Schoneveld Open Dagen najaar 2020

Family & Co. #blog

Family & Co. #blog

For English: see below

Ons dagelijkse leven wordt nu al een aardig tijdje gedomineerd door maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het lijkt er op dat we nog een lange periode te maken krijgen met beperkende maatregelen. Wat ik me opnieuw realiseer, is hoe belangrijk familie is in deze zorgwekkende tijden. Familie biedt je de steun die je nodig hebt om tot bloei te kunnen komen.

Mensen hebben veel manieren om 'familie' te definiëren. Voor sommigen betekent familie een bloedlijn of een gedeelde achternaam. Voor weer anderen staat familie voor gedeelde overtuigingen en het delen van ervaringen.

Naar mijn mening zorgt familie voor zorg en genegenheid. Een sterke familieband bouwt voort op een basis van gedeelde waarden, respect en onvoorwaardelijke steun. Wist je dat het zelfs een bewezen feit is dat leden van een sterke familie stress en crisis effectiever kunnen beheersen?

Ik ben erg dankbaar dat ik deel uitmaak van een hele leuke familie, zowel privé als zakelijk. Ik werk momenteel vanuit huis, dicht bij mijn geliefde vrouw en kinderen. We besteden nu meer waardevolle tijd 'live' samen dan ooit. En vreemd genoeg, hoewel we op afstand werken, lijk ik meer dan ooit verbonden met mijn collega's bij Takii & Co. (een echt familiebedrijf).

De huidige crisis ontvouwt de kracht van familiebedrijven, die nog steeds een cruciale rol spelen in de tuinbouw. Familiebedrijven zijn eerder gebouwd voor uithoudingsvermogen in plaats van voor snelheid. Net als marathonlopers zijn ze getraind voor een lange afstandsrace. Hun ultieme doel? Ervoor zorgen dat het bedrijf meerdere generaties blijft bestaan. Dat biedt voordelen op het gebied van solidariteit, loyaliteit en toekomstgericht denken. Familiebedrijven presteren vaak beter in meer traditioneel gestructureerde markten.

Deze Corona-crisis versterkt mijn geloof in het belang van familie. Deze ‘enorme’ crisis kan worden teruggebracht tot een kleinere (familie) schaal, die beter kan worden overzien en ‘beheerd’. Nog steeds met een grote impact, maar gedragen door de verschillende familieleden. Nauw samenwerken, zorgen en vreugde delen - met duidelijke gemeenschappelijke doelen voor ogen.

Wat betekent dat deze crisis ook iets goeds kan brengen: een sterkere familieband!

Harm Custers
Head of Marketing at Takii Europe BV  

_________________________________________________________________________

Our daily lives are dominated by the measures taken against the spread of the Coronavirus quite sometime now. It seems that we will have to deal with restrictive measures for a long period of time. What I again realized, is how important family is in these worrying times. Family offers you the support you need to thrive.

People have many ways of defining ‘family’. To some, family means a bloodline or a shared last name. To others, family stands for shared beliefs and sharing experiences.

In my opinion, family provides care and affection. A strong family bond builds on a foundation of shared values, respect and unconditional support. Did you know that it is even a proven fact that members from a strong family can manage stress and crisis more effectively?

I am very grateful to be part of a very nice family, both private and business. I currently work from home, being very close to my beloved wife and children. We are now spending more valuable time ‘live’ together than ever. And strangely, even though we work remotely, I seem more connected than ever to my colleagues at Takii & Co. (a real family business).

The current crisis unfolds the strength of family companies, which still play a vital role in horticulture. Family-run businesses are built for endurance rather than speed. Like marathon runners, they are trained for a long‑distance race. Their ultimate goal? Ensure that the company exists for more generations. Which offers advantages in terms of solidarity, loyalty and forward-thinking. Family companies often outperform in more traditionally structured markets.

This Corona crisis strengthens my belief in the importance of family. This ‘massive’ crisis can be reduced to a smaller (family) scale, which can better be overseen and ‘managed’. Still with a significant impact, but carried by the various family members. Working closely together, sharing sorrows and joy – with clear common goals in mind.

Which means that this crisis can also bring something good: a stronger family bond!

Harm Custers
Head of Marketing at Takii Europe BV 


15-05-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2010 De Hofmakerij stagemarkt


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS