dinsdag 20 oktober 2020
2010TOP  Retail Solutions 2010TOP Schoneveld Open Dagen najaar 2020

I = C + Ps #blog

I = C + Ps #blog

For English: see below

Het bedrijf waar ik voor werk verschilt van de concurrentie door de waardestrategie product leadership. Het heeft Takii vrij ver gebracht: na 185 jaar is het nog steeds een gezond bedrijf met groei en marktleiderschap in diverse groente- en bloemengewassen.

De ontwikkeling van producten staat centraal in Product Leadership. Het bedrijf blinkt uit in zijn gebied omdat het "het beste" product op de markt levert. Kwaliteit en innovatie zijn cruciale elementen; er wordt veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Het is een uidagend en spannen om als marketeer in zo’n bedrijf te werken en bij te dragen aan echte innovatie.

Vaak wordt een product gezien als het uitgangspunt in ontwikkeling en verkoop. De nadruk ligt op de voordelen die de klant wordt geboden. Maar hoe goed kennen we onze klant (groepen)? Stellen we de juiste vragen en kunnen we goed luisteren? Zijn we in staat om dit intern te vertalen naar onze toekomstige innovaties?

Tegenwoordig stel ik vaak dezelfde essentiële vraag bij het bespreken van innovatie. Een eenvoudige vraag, maar moeilijk te beantwoorden! In eerste instantie kan dit leiden tot een aantal vage reacties, maar uiteindelijk leidt het vaak tot waardevolle inzichten. De belangrijke vraag is: "Welk probleem lost het op voor de klant?".

Het maakt niet uit welk product of dienst u ontwikkelt of verkoopt, zolang het een belangrijk probleem of ongemak voor de klant oplost. Je creëert geen behoefte met je product, maar je voorziet in de behoeften van de klant. Het probleem van de klant is het bestaansrecht van het bedrijf!

Wanneer je je richt op het oplossen van deze problemen en dit doet in combinatie met je eigen onderscheidende toegevoegde waarde, ben je een interessante partner voor klanten. En vergeet niet om de doelgroep ervan bewust te maken dat ze een (latent) probleem hebben, want misschien realiseren ze het zelf nog niet!

Innovatie betreft de inspanningen om als organisatie te werken aan nieuwe producten en diensten. Innovatie moet leiden tot het creëren van waarde voor klanten. Dat betekent dat niet elke verandering, verbetering of aanpassing een innovatie is: alleen als er voldoende toegevoegde waarde is.

In feite zegt deze (niet-wetenschappelijke) formule - die ik onlangs tegenkwam - het allemaal: I = C + Ps

To Innovate = know Customer + Problem solving

 

Harm Custers – Head of Marketing Takii Europe B.V.

_________________________________________________________________________

The company I work for differs from the competition by the value strategy of product leadership. It has taken Takii quite far: after 185 years, it is still a healthy company with growth and market leadership in various vegetable and flower crops.

The development of products stands central in Product Leadership. The company excels in its area because it supplies “the best” product on the market. Quality and innovation are crucial elements; there are considerable investments in research and development. In such companies, it is challenging yet exciting to work as a marketer and to contribute to the understanding of true innovation.

Often a product is seen as the starting point in development and sales. The emphasis is on the benefits offered to the customer. But how well do we know our customer (groups)? Are we asking the right questions, and are we able to listen carefully? Are we able to translate this internally into our future innovations?

Nowadays, I often ask the same essential question when discussing innovation. A simple question, yet difficult to answer! Initially, this might lead to some vague reactions, but in the end, it often leads to valuable insights. The important question is: “What problem does it solve for the customer?”.

It does not matter which product or service you develop or sell as long as it solves a serious problem or inconvenience to the customer. You do not create a need with your product, but you fulfil the needs of the customer. The customer’s problem is the company’s right to exist!

When you focus on solving these problems, and do this in combination with your own distinctive added value, you are an interesting partner for customers. And do not forget to make the target group aware that they have a (latent) problem, because they may not yet realize it themselves!

Innovation concerns the efforts to work as an organization on new products and services. Innovation should result in creating value for customers. Which means that not every change, improvement or adjustment is an innovation: only if there is sufficient added value.

In fact, this (non-scientific) formula – that I recently saw passing by – says it all: I = C + Ps

To Innovate = know Customer + Problem solving

 

Harm Custers – Head of Marketing Takii Europe B.V. 


06-07-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2010 De Hofmakerij stagemarkt


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS