dinsdag 20 oktober 2020
2010TOP  Retail Solutions 2010TOP Schoneveld Open Dagen najaar 2020

Samenwerking voor trendbreuk in gewasbescherming

Samenwerking voor trendbreuk in gewasbescherming

Tien partijen uit de land- en tuinbouw, fytopharmacie en natuur- en milieubescherming slaan de handen ineen met overheid en toezichthouders om samen te werken aan een trendbreuk in gewasbescherming. Met elkaar hebben zij het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ (UP) tot stand laten komen, dat minister Schouten maandag 28 september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het Uitvoeringsprogramma wordt de route naar de toekomst vormgegeven zoals deze eerder verwoord werd in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van de minister van LNV. Er wordt onder andere ingezet op meer onderzoek en pilotprojecten om te komen tot een land- en tuinbouwpraktijk die zo min mogelijk behoefte heeft aan chemische gewasbeschermingsmiddelen en daarmee beter in balans is met natuur en milieu. In het UP staan verschillende acties beschreven om ontwikkeling te stimuleren op het gebied van onder andere weerbare rassen door veredeling, innovatieve teeltconcepten en het stimuleren van natuurlijke plaagbestrijders. Ook is er aandacht voor een gelijk speelveld binnen en buiten de Europese Unie.

Grote ambitie

De betrokken partijen zijn Agrodis, Artemis, CTGB, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, NVWA, Plantum, Unie van Waterschappen, Vewin, het Ministerie van LNV en het Ministerie van IenW hebben met elkaar een grote ambitie. Ze werken samen aan een land- en tuinbouwpraktijk verbonden met de natuur waarin alleen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt met nagenoeg geen emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten voor voedselconsumptie. Hiertoe zal ingezet worden op een omslag naar weerbare teeltsystemen waarin gewassen uit zichzelf tegen een stootje kunnen, en fors minder behoefte hebben aan chemische gewasbeschermingsmiddelen. Een grote ambitie omdat de benodigde systemen, de kennis en de technologie nog niet of slechts beperkt bestaan en dus moeten worden (door)ontwikkeld. 

12 miljoen beschikbaar

Het UP doet een groot beroep op het ondernemerschap en de innovatiekracht van zowel agrarisch ondernemers als ook van alle andere ketenpartijen. De minister van LNV ondersteunt dit voor de periode 2020 – 2022 met een bedrag van respectievelijk 2, 4 en 6 miljoen euro om onder andere meer (praktijk)onderzoek, monitoring en diverse pilotprojecten te financieren in verschillende sectoren en regio’s die allemaal een eigen aanpak behoeven.

 


Leandra de Boef | 29-09-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2010 De Hofmakerij stagemarkt


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS