dinsdag 4 oktober 2022
Beurs agenda sierteelt FN TOP add

Bloemen als medicijn #blog

Bloemen als medicijn #blog

(EN: see below)

Een van de bekendste theoriën die ingaat op motivatie van het individu is de “behoeftehiërarchie van Maslow”. In welke van deze behoeften voorzien bloemen en planten? En is hier veranderingen in waar te nemen?

Abraham Maslow’s behoeftepiramide verklaart de behoeften van de mens, op basis van prioriteit. Het sociologische model is erop gebaseerd dat een mens eerst primaire basisbehoeften heeft. Op het moment dat deze behoeften zijn ingevuld, wordt er een stap gezet naar de volgende behoefte. En de volgende stap wordt gezet als er volledig in die behoefte is voorzien, etc.

De eerste en belangrijkste laag betreft primaire behoeften: biologische en fysiologische. Hier dragen bloemen en planten bij door o.a. de schone, vochtige lucht én de ontspanning die zij geven.

Daarna volgt de behoefte aan veiligheid. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat bloemen en planteneen bewezen positief effect hebben op de menselijke gezondkeid, het welzijn en de sociale stabiliteit.

De derde laag is de behoefte aan liefde en sociale acceptatie. Wat is er meer geschikt dan bloemen om gevoelens van liefde of andere emotie te uiten. Of om vorm te geven aan een levensstijl.

Erkenning en waardering is de volgende, hogere behoefte: door bijvoorbeeld waardigheid, status, prestatie of onafhankelijkheid. Bloemen worden gebruikt om invulling te geven aan een ‘luxe’ status, maar ook als uiting van waardering of respect bij het behalen van bijzondere prestaties.

De bovenste laag betreft de behoefte aan zelfontplooiing, de realisatie je potentieel. In de ontwikkeling van creativiteit spelen ontwerp, bloemsierkunst en tuinieren ook een belangrijke rol.

We waren ons denk ik allemaal bewust van de rol van bloemen en planten in de bovenste lagen van deze pyramide. Maar dat blijkt dieper te gaan!. Gedurende de pandemie is duidelijk geworden dat bloemen veel méér zijn. Ze voorzien ook in de basisbehoeften- voor veel Westerse consumenten. Gebruikt als troost of voor verbetering van onze (mentale) gezondheid. Dus (naast voeding) worden bloemen óók gebruikt als medicijn! Niet om te eten, maar om van te genieten. Het draagt o.a. bij aan verbetering van je humeur, stress, concentratie én productiviteit.

Gelukkig hoef je er niet voor langs de huisarts of apotheek, gewoon verkrijgbaar bij jou in de buurt!

Harm Custers​ - Head of Marketing EMEA Takii

_________________________________________________________________________ 

Flowers as medicine

One of the best-known theories of individual motivation is Maslow’s ‘hierarchy of needs’. Which of these needs do flowers and plants meet? And has there been any development in this?

Abraham Maslow's pyramid of needs explains human needs, based on priority. The sociological model is based on the fact that a person has primary, basic needs first. The moment these needs are met, a step is taken to the next need. And the next step is taken when that need is fully met, etc.

The first and most important layer concerns primary needs: biological and physiological. Here, flowers and plants contribute, among other things, through the clean, moist air and the relaxation they provide.

Then comes the need for security. Various scientific studies have shown that flowers and plants positively affect human health, well-being, and social stability.

The third layer is the need for love and social acceptance. What could be more suitable than flowers to express feelings of love or other emotions? Or to shape a certain lifestyle.
Self-esteem and appreciation is the next, higher need: through, for example, status, achievement, or independence. Flowers are used to giving substance to a 'luxury' status and pay tribute and show respect to special achievements.

The top layer concerns the need for self-actualization, the realization of your potential. Design, floristry, and gardening also play an important role in the development of human creativity.

I think we were all aware of the role of flowers and plants in the top layers of this pyramid. But that turns out to go deeper! During the pandemic, it has become clear that flowers are so much more. They also provide basic needs for many Western consumers. Used as consolation or to improve our (mental) health. So (besides vegetables as medicine) flowers are also used as medicine! Not to eat, but to enjoy. It contributes to improving your mood, stress, concentration, and productivity.

Fortunately, you don't have to go to the doctor or pharmacy, easily available, just around the corner!

Harm Custers​ - Head of Marketing EMEA Takii


 

Bron: www.Floranews.com
14-02-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS