dinsdag 29 november 2022
Beurs agenda sierteelt FN TOP add

Alles is energie! #blog

Alles is energie! #blog

(EN see below) Energie heeft ook in mijn leven een hoofdrol gespeeld de afgelopen tijd. Energie: het vermogen om ‘arbeid’ te verrichten, kracht. Hoe hangt alles samen met energie?

Begin mei was ik gevloerd door COVID. Na twee weken zware verkoudheid, had ik de weken erna nauwelijks energie. Een pittige tijd, waarin ik heb ervaren hoe belangrijk je energieniveau is in alles wat je doet en denkt.

Gelukkig net op tijd hersteld voor de ‘FlowerTrials’, waarbij we in vier dagen tijd 1500 internationale relaties ontvingen. Dit event kon twee jaar niet doorgaan en was daarom een bijzondere editie. Alleen al door omringt te zijn met fantastische bloemen en planten geeft veel energie. Het eindelijk weer live ontmoeten van relaties gaf een boost in energie! Wow, zoveel gesprekken, dynamiek en inspiratie.

De huidige energie ‘markt’ stond centraal in veel gesprekken. Vrijwel iedereen wordt geconfronteerd met onzekerheid en met fors stijgende energie kosten. De verwarmde glastuinbouw wordt hard getroffen, met telers die de extreem hoge energiekosten niet kunnen doorberekenen in hun prijzen. Regelmatig resulterend in stress en een gevoel van onmacht; geen invloed om de situatie te veranderen. En hoe verder?

Dan komen we, volgens mij, uit bij één van de moeilijkste dingen die er is: acceptatie. Accepteren door te aanvaarden wat er is en te stoppen met vechten tegen datgene waar niet tegen te vechten valt. Door rustig te blijven en je vooral te richten op datgene waar je wel invloed op hebt. Tijdens COVID hebben we geleerd wat veerkracht is - hoe om te gaan met plotselinge tegenslag. Ook deze crisis vraagt veel van ons qua flexibiliteit, creativiteit én energie.

Albert Einstein wist het al: ‘Alles is energie en zo simpel is het’. Het is daarbij belangrijk om regelmatig je ‘eigen’ batterij op te laden. Door bijvoorbeeld sport, tijd doorbrengen met geliefden of een paar dagen er tussenuit. Ik wens jullie allemaal een goede zomer toe: gezond én ontspannen. Om vervolgens vol energie de draad weer op te pakken.

Harm Custers - Head of Marketing EMEA bij Takii Europe

https://www.floranews.com/UserFiles/Everything%20is%20Energy%20blog%20Harm%20Custers_Floranews.jpg

________________________________________________________________________

 

Everything is energy

Energy has also played a major role in my life lately. Energy: the ability to do 'work', force. How is everything related to energy?

At the beginning of May I was struck by COVID. After two weeks having a bad cold, there was hardly any energy left for the following weeks. A difficult time, in which I experienced how important your energy level is in everything you do and think.

Fortunately, I recovered just in time for the 'Flowertrials', in which we received 1500 international relations in four days. This event could not take place for two years, and was therefore a special edition. Just being surrounded by fantastic flowers and plants already gives a lot of energy. Finally meeting relationships live again, gave a boost in energy! Wow, so many conversations, dynamism and inspiration.

The current energy 'market' was at the center of many conversations. Almost everyone is confronted with uncertainty and with sharply rising energy costs. The heated greenhouse horticulture is being hit hard, growers cannot pass on the extremely high energy costs in their prices. Regularly resulting in stress and a feeling of powerlessness; no influence to change the situation. And what next?

Then, I think, we come to one of the hardest things there is: acceptance. Accept by embracing ‘what is’ and to stopping fighting that which cannot be fought. By staying calm and focusing on what you can influence. During COVID, we learned what resilience is - how to deal with sudden setback. This crisis also demands a lot from us in terms of flexibility, creativity and energy.

Albert Einstein already knew: 'Everything is energy and that’s all there is to it’. It is important to regularly charge your 'own' battery. For example, by exercising, spending time with loved ones or a few days out. I wish you all a great Summer: healthy and relaxed. And then pick up where we left off - full of energy!

Harm Custers - Head of Marketing EMEA at Takii Europe
 

Bron: www.Floranews.com
28-06-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN

Naam (optioneel):

Commentaar:


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS